Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2011

Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2011

(Ban hành theo quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2010, số 886/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên bộ tem

Số mẫu

Thời hạn phát hành

Sản phẩm kèm theo

FDC

MaxiCard

A

Tem Phổ thông

 

 

 

 

1

(Không phát hành mới trong năm 2011)

 

 

 

 

B

Tem Đặc biệt

21 + 02 blốc

 

 

 

*

Tem Kỷ niệm

06

 

 

 

1

Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI (1)

1

5/1/2011 - 31/12/2012

x

 

2

Kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/1911)

1

26/3/2011 - 31/12/2012

x

 

3

Kỷ niệm 400 năm Phú Yên (1)

1

1/4/2011 - 31/12/2012

x

4

Kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2011)

1

5/6/2011 - 31/12/2012

x

 

5

Kỷ niệm 50 năm mất E. M. Hê-minh-uê (Ernest Miller Hemingway) (1899 - 1961)

1

2/7/2011 - 30/6/2013

x

6

Kỷ niệm 300 năm sinh M. V. Lô-mô-nô-xốp (Mikhail Vasilyevich Lomonosov) (1711 - 1765)

1

19/11/2011 - 30/6/2013

x

x

*

Tem Chuyên đề

15 + 02 blốc

 

 

 

1

Quan họ Bắc Ninh (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại) (2)

3 + 1 blốc

3/1/2011 - 31/12/2012

x

 

2

Động vật vườn quốc gia Ba Bể

4 + 1 blốc

15/5/2011 - 31/12/2012

x

 x

3

Chuồn chuồn (3)

4

1/7/2011 - 30/6/2013

x

 x

4

An toàn giao thông đường bộ

2

1/10/2011 - 30/6/2013

x

 

5

Tết Nhâm Thìn

2

1/12/2011 - 30/6/2013

x

 x

 

Total

11 bộ = 21 tem + 02 blốc

Chi chú:
    (1) Phát hành đặc biệt
    (2)In biểu trưng UNESCO
    (3)In biểu trưng của tổ chức WAR (Wildlife At Risk) và triển lãm tem Philanippon ‘11

 

 

COTEVINA