Tem chủ đề công bằng xã hội

Khóa họp lần thứ 62 của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 26/11/2007 đã thông qua Nghị quyết A/RES/62/10 về việc lấy ngày 20/2 hàng năm làm Ngày Công lý xã hội thế giới (World Day of Social Justice - WDSJ). Ngày Công lý xã hội thế giới bắt đầu từ năm 2009, nhằm thúc đẩy và giải quyết các vấn đề về nạn nghèo đói, thất nghiệp, an sinh xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức của con người về vấn đề công bằng xã hội.

Bưu chính Việt Nam đã phát hành nhiều bộ tem về chủ đề công lý xã hội, công bằng xã hội, như: Bộ tem Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa II phát hành ngày 3/5/1960, gồm 1 tem, giá mặt 12 xu do họa sĩ Nguyễn Văn Khanh thiết kế; bộ Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành ngày 7/7/1960, gồm 1 tem, giá mặt 12 xu do họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế với ý nghĩa tất cả công dân được bảo vệ, được đi bầu cử công bằng trước pháp luật.

Về an sinh xã hội có các bộ tem: Chống nạn mù chữ phát hành ngày 6/1/1958 do họa sĩ Lê Phả thiết kế; mẫu tem Sinh đẻ có kế hoạch phát hành ngày 16/10/1983; Tiêm chủng mở rộng phát hành ngày 20/10/1989; Xóa đói giảm nghèo phát hành ngày 3/12/1999… Ngoài ra, còn các bộ tem tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội, dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho mọi người như: Bộ tem Phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai phát hành ngày 22/5/1996; Toàn dân phòng chống HIV/AIDS phát hành ngày 11/7/1997; Chung tay phòng chống đại dịch Covid-19 phát hành năm 2020 và nhiều bộ tem khác…  


See more news