Thông báo phát hành bộ tem “Kỷ niệm 700 năm mất nhà sử học Lê Văn Hưu (1230-1322)”.

StampStamp "700th Death Anniversary of historian Le Van Huu (1230-1322)"

[English below]

Lê Văn Hưu (1230-1322) là người làng Thuần Hậu, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Ông đỗ Bảng nhãn trong khoa thi năm Đinh Mùi (1247) dưới thời vua Trần Thái Tông. Ông là nhà sử học đầu tiên của nước ta, người đặt nền móng cho Quốc sử Việt Nam, là tác giả bộ Đại Việt sử ký được hoàn thành năm 1272.

Nhằm tôn vinh những công lao, đóng góp của ông đối với nền sử học Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Kỷ niệm 700 năm mất nhà sử học Lê Văn Hưu (1230-1322)” gồm 01 mẫu, giá mặt 4.000đ:

- Khuôn khổ tem: 32 x 43 (mm).

- Khuôn khổ FDC: 190 x 110 (mm).

- Hoạ sĩ thiết kế: Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

- Ngày phát hành: 09/4/2022.

Le Van Huu (1230-1322) was a native of Thuan Hau village, Dong Son district, Thanh Hoa province (now Thieu Trung commune, Thieu Hoa district, Thanh Hoa province). He ranked second and thus received the title “Bảng nhãn” in the Imperial examination in the year of Dinh Mui (1247) under the reign of King Tran Thai Tong. He was the first historian to lay the foundation for Viet Nam’s National History, the author of the “Annals of Dai Viet” completed in 1272.

To honor his merits and contributions to Viet Nam’s history, the Ministry of Information and Communications issues the stamp set “700th Death Anniversary of historian Le Van Huu (1230-1322)", including 01 stamp, with the face value of 4,000 VND:

- Stamp size: 32 x 43 (mm).

- FDC size: 190 x 110 (mm).

- Designer: Nguyen Du (Vietnam Post).

- Date of issue: April 9, 2022.

📌 Sản phẩm dự kiến phát hành theo bộ tem, gồm:
- Dấu phát hành (Hà Nội, Huế, Khánh Hoà, Hồ Chí Minh) - 1 mẫu dấu
- Phong bì FDC.
📌 Sản lượng tem/Quantity of stamp:
- Tem S*/Mint perf: 7.500
- Tem So/Mint impert: 2.000
- Tem Spe/Specimen: 1.600
 
Công ty Tem trân trọng thông báo.

See more news