Tem về tổ chức Liên hiệp Công đoàn thế giới

Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU) là một liên hiệp các tổ chức công đoàn, được thành lập vào ngày 3-10-1945 tại Paris (Pháp) và đặt trụ sở tại Athens (Hy Lạp) nhằm thay thế cho tổ chức Liên hiệp Công đoàn quốc tế trước đây. Tổ chức này ra đời có nhiệm vụ chính là đấu tranh quyền lợi cho giai cấp công nhân, những người lao động cùng khổ. Năm 1949, nước ta tham gia tổ chức này và bưu chính các nước thành viên cũng như nước ta thường phát hành tem kỷ niệm nhân ngày thành lập. Bưu điện Việt Nam đã phát hành các bộ tem kỷ niệm như sau:

- Ngày 1-8-1957, phát hành bộ tem Hội nghị Công đoàn thế giới lần thứ I. Bộ tem do họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế, có 1 mẫu tem in hình ảnh biểu trưng đại hội, giá mặt 150đ.

- Ngày 26-6-1958, phát hành bộ tem Kỷ niệm Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ IV. Bộ tem do họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế, gồm 5 mẫu khác màu, cùng hình ảnh biểu trưng đại hội, 5 giá tiền: 20đ, 40đ, 80đ, 100đ là tem sự vụ và 300đ (tem dùng cho nhân dân).

- Ngày 3-10-1960, phát hành bộ tem Kỷ niệm 15 năm Liên hiệp Công đoàn thế giới. Bộ tem do họa sĩ Đỗ Việt Tuấn thiết kế, có 1 mẫu in hình biểu trưng đại hội, giá mặt 12x.

- Ngày 4-12-1961, phát hành bộ tem Kỷ niệm Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ V. Bộ tem do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, có 1 mẫu in hình biểu trưng đại hội, giá mặt 12x.

- Ngày 20-10-1963, phát hành bộ tem Kỷ niệm Hội nghị Công đoàn Quốc tế ủng hộ Việt Nam. Bộ tem do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, có 1 mẫu với nội dung: Miền Nam phá xiềng, giá mặt 12x.

- Ngày 20-7-1964, phát hành bộ tem Kỷ niệm 10 năm Hiệp định Geneve gồm 2 mẫu. Trong đó, mẫu tem mã số 365 do họa sĩ Đỗ Việt Tuấn thiết kế có nội dung: Ủy ban Công đoàn Quốc tế đoàn kết với nhân dân miền Nam, giá mặt 12x.

- Ngày 2-6-1965, phát hành bộ tem Kỷ niệm Hội nghị Ủy ban Công đoàn Quốc tế đoàn kết với Việt Nam. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Hiệp và Lê Toàn thiết kế, gồm 3 mẫu cùng giá mặt 12x: Nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam, Quyết trừng trị và Nhân dân miền Nam chiến thắng.

- Ngày 10-2-1982, phát hành bộ tem Kỷ niệm Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ X. Bộ tem do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, gồm 2 mẫu, khác màu cùng hình ảnh biểu trưng đại hội, giá mặt 50x và 5đ.

- Ngày 16-9-1986, phát hành bộ tem Kỷ niệm Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ XI. Bộ tem do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế, có 1 mẫu in hình biểu trưng đại hội, giá mặt 1đ.

See more news