1 số bộ tem kỷ niệm tiêu biểu.

Để ghi lại những mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh trên tem bưu chính, Bưu điện Việt Nam đã phát hành nhiều bộ tem kỷ niệm, trong đó, tiêu biểu là những sự kiện trọng đại sau:
- Bộ tem “Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020)”, gồm 01 mẫu, được phát hành đặc biệt tại tại Hà Nội vào ngày 31/01/2020:
- Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9” được phát hành ngày 14/8/1995, gồm 06 mẫu:
- Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/2004-2004)” được phát hành đặc biệt tại tỉnh Điện Biên vào ngày 04/5/2004, gồm 02 mẫu và 01 blốc:
- Bộ tem “Kỷ niệm 10 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam” được phát hành vào ngày 30/4/1985, gồm 04 mẫu và 01 blốc.
Nguồn: VNpost. vn

See more news