Tem bưu chính phổ thông được cung ứng không có thời hạn

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 25/2021/TT-BTTTT quy định về tem bưu chính gồm: Đề tài tem bưu chính; thiết kế, in và phát hành tem bưu chính; cung ứng, kinh doanh, sưu tập, triển lãm tem bưu chính.

Tem bưu chính kỷ niệm và tem bưu chính chuyên đề được cung ứng tối đa không quá 24 tháng trên mạng bưu chính công cộng.

Theo Thông tư, có 4 đề tài tem bưu chính bao gồm:

1. Đề tài tem bưu chính kỷ niệm sự kiện: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam hoặc của các dân tộc trên thế giới; mang đậm bản sắc dân tộc, có tính lịch sử, văn hóa, nghệ thuật;

2. Đề tài tem bưu chính kỷ niệm nhân vật: Anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước; trong các phong trào giải phóng dân tộc, vì sự tiến bộ xã hội và hòa bình của Việt Nam và thế giới; nhà khoa học, nhà văn hóa tiêu biểu hoặc nhân vật tiêu biểu có đóng góp to lớn cho Việt Nam hoặc cho thế giới.

3. Đề tài tem bưu chính chuyên đề: Mang đậm bản sắc dân tộc, giá trị đạo đức, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam và thế giới; tuyên truyền về chủ đề an ninh, quốc phòng, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, kiến trúc, phong cảnh, động vật, thực vật và các chủ đề khác.

4. Đề tài tem bưu chính phổ thông: Tôn vinh các nhân vật của Việt Nam có tầm ảnh hưởng lớn, được thế giới công nhận; quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của đất nước, con người Việt Nam.

Về thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm, Thông tư quy định: Đối với tem bưu chính kỷ niệm sự kiện, thời gian phát hành lần đầu là tròn 50 năm diễn ra sự kiện và có bội số của 50 năm đối với các lần phát hành tiếp theo.

Đối với tem bưu chính kỷ niệm nhân vật, thời gian phát hành lần đầu là tròn 100 năm sinh hoặc năm mất của nhân vật và có bội số của 50 năm đối với các lần phát hành tiếp theo.

Tổ chức, cá nhân được kinh doanh tem bưu chính Việt Nam và tem bưu chính nước ngoài (gồm tem và ấn phẩm, sản phẩm có in sẵn hoặc dán, gắn tem bưu chính), trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật bưu chính.

Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hướng dẫn, tạo điều kiện cho Hội Tem Việt Nam triển khai các hoạt động để phát triển phong trào sưu tập tem bưu chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/3/2022.


See more news