Kỷ niệm 60 năm thành lập hội tem Việt Nam (30/12/1960 - 30/12/2020)

Kể từ khi được thành lập vào ngày 30/12/1960, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Hội Tem Việt Nam luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước cũng như sự chỉ đạo của các Bộ, Ban, Ngành, từng bước trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ dẫn dắt phong trào sưu tập Tem của Việt Nam, không ngừng hội nhập và tích cực tham gia sân chơi quốc tế.
 
Với những đóng góp thiết thực và hiệu quả, Hội Tem Việt Nam đã vinh dự được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 27/8 hàng năm là Ngày Tem Việt Nam. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao đồng thời là sự khẳng định mạnh mẽ về vai trò của Hội Tem Việt Nam trong việc phát triển phòn trào sưu tâp Tem cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
 
Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Tem Việt Nam (30/12/1960 - 30/12/2020) là dịp để các thế hệ của Hội Tem Việt Nam cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tổng kết lại những thành tựu đã đạt được và đề ra những mục tiêu, phương hướng mới trong bối cảnh đất nước trên con đường hội nhập quốc tế, ngành Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Việt Nam nỗ lực đổi mới và phát triển.
 
Công ty Tem kết hợp với Hội Tem Việt Nam phát hành "Phong bì kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Tem Việt Nam" với số lượng 500 cái, cung ứng khách hàng 200 cái, giá bán 8.000đ (chỉ bán tại Hà Nội).