Tem về thương binh.

Để ghi công và nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, đầu tháng 7-1947, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục Chính trị Quân đội quốc gia Việt Nam tổ chức cuộc họp tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với các đại biểu Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc, Cục Chính trị Quân đội quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin tuyên truyền… Hội nghị thống nhất đề nghị Trung ương lấy ngày 27-7-1947 làm Ngày Thương binh toàn quốc. Từ tháng 7-1955, Ngày Thương binh toàn quốc được đổi thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
 
 
 
Hình ảnh các thương binh lao động cần cù, luôn ý thức tự vượt lên số phận được phản ánh rất nhiều qua các bộ tem bưu chính: Thương binh đạp guồng nước (không giá), phát hành ngày 14-3-1959, do họa sĩ Nguyễn Văn Khanh thiết kế; Thương binh kiệu trẻ (không giá), phát hành ngày 30-4-1971, do họa sĩ Trần Huy Khánh thiết kế; Thương binh với máy khoan giá mặt 12x, phát hành ngày 27-7-1973, do họa sĩ Đỗ Việt Tuấn thiết kế. Ngoài ra còn các bộ tem: Thương binh và máy bơm (không giá) phát hành ngày 27-7-1976, do họa sĩ Trần Ngọc Uyển thiết kế; Thương binh với máy tiện (không giá) phát hành ngày 9-11-1982, do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế; Thầy giáo thương binh (không giá) phát hành ngày 10-11-1984, do họa sĩ Bích Ngọc thiết kế.
Nguồn: Ngụy Như Ánh/ Báo Khánh Hòa
 
 

See more news