Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2009

 

Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2009

(Ban hành theo quyết định số 161/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2008; số 1254/QĐ-BTTTT ngày 22/8/2008; số 1838/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên bộ tem

Số mẫu

Thời hạn phát hành

Sản phẩm kèm theo

FDC

MaxiCard

A

Tem Phổ thông

 

 

 

 

 

(Không phát hành mới trong năm 2009)

 

 

 

 

B

Tem Đặc biệt

19 + 01 blốc

 

 

 

*

Tem Kỷ niệm

05

 

 

 

1

Kỷ niệm 100 năm ngày mất Nguyễn Khuyến (15/02/1835 - 15/02/1909)

1

05/02/2009 - 31/12/2010

 

 

2

Kỷ niệm 200 năm sinh Sác-lơ Đác-uyn (1809 - 1882)

1

12/02/2009 - 31/12/2010

 

 

3

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2009)

1

03/3/2009 - 31/12/2010

 

 

4

Kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2009)

1

19/5/2009 - 31/12/2010

 

 

5

Kỷ niệm 200 năm sinh Cao Bá Quát (1809 - 1854)

1

17/10/2009 - 30/6/2011

 

 

*

Tem Chuyên đề

14 + 01 blốc

 

 

 

1

Bọ ngựa

2

01/4/2009 - 31/12/2010

 

 

2

Tàu biển hiện đại Việt Nam

2

01/6/2009 - 31/12/2010

 

 

3

Hoa đỗ quyên

4

01/8/2009 - 30/6/2011

 

 

4

Cá cảnh

4 + 01 blốc

01/9/2009 - 30/6/2011

 

 

5

Tết Canh Dần

2

01/12/2009 - 30/6/2011

 

 

 

Total

10 bộ = 19 tem + 01 blốc

 


See more news